Federa’t

Podran formar part de la Federació totes les associacions que tinguen en propietat o s’encarreguen d’imatgeria popular referida únicament a gegants i/o a nanos, i que estiguen legalment inscrites al registre corresponent que, amb l’acord previ de les seues respectives assemblees generals, decidisquen, lliurement i voluntària, integrar-s’hi per tindre interés en el desenvolupament dels fins de la Federació.

Les associacions hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació de la Federació.

La quota anual actualment és de 60 €, sent 20 € en concepte de soci i 40 € en concepte d’assegurança.

Juntament amb la sol·licitud d’admissió hauran d’aportar-se els documents següents:

  • Còpia dels Estatuts pels quals es regeix l’associació.
  • Certificat del Registre d’Associacions, en què s’acredite la inscripció de l’associació interessada.
  • Certificat de l’acord adoptat per l’Assemblea General de l’associació, celebrada de conformitat amb allò que ha establit els seus Estatuts, on conste la voluntat de l’associació de federar-se i de complir amb els Estatuts de la Federació.
  • Sol·licitud d’admissió.

Documents